Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ANJIN B.V.

Algemene Verkoopvoorwaarden van Anjin b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Ulvenhout 4851SK aan de Strijbeekseweg 5.

Artikel 1

Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Anjin b.v. (hierna te noemen: "Anjin") zaken van welke aard ook aan een wederpartij (hierna te noemen: "Afnemer") levert, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen, respectievelijk schriftelijk door Anjin zijn bevestigd. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een Afnemer zich bedient, verbinden Anjin nimmer, tenzij deze door Anjin schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Anjin en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Anjin zijn vrijblijvend en gelden tot vier weken na de datum van uitbrengen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Monsters, modellen, voorbeelden en maat- en gewicht opgaven worden door Anjin slechts bij wijze van aanduiding verstrekt: de hoedanigheid van de te leveren zaken kan hiervan afwijken.

Artikel 3

Prijzen en betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele montage en installatie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Anjin is te allen tijde gerechtigd verhogingen van haar kostprijs, veroorzaakt door invoering of verhoging van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, hetzij door verhoging van de prijs van de toeleverancier, hetzij anderszins, aan Afnemer door te berekenen.
 4. In geval van doorberekening door Anjin van verhoging van de kostprijs, met uitzondering van doorberekening van prijsverhoging veroorzaakt door invoering of verhoging van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
 5. Bij alle bestellingen wordt een vergoeding voor verzendkosten, emballage, assurantie en administratiekosten in rekening gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Tenzij anders is overeengekomen zal Afnemer het overeengekomen en gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan Anjin betalen middels overmaking op een door Anjin aan te wijzen bank- of girorekening, zonder dat Afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting, op het opschorten van de betaling of op het toepassen van verrekening.
 7. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 3.6 is Afnemer in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer een andere bestemming.
 9. Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten van Anjin worden gesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 150, -. Anjin heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4

Levering

 1. Anjin zal de aan Afnemer verkochte zaken leveren, tenzij anders overeengekomen, op een door Afnemer aan te wijzen plaats in Nederland. Anjin heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken.
 2. Anjin zal desgevraagd Afnemer tijdig vóór de levering in kennis stellen van de periode waarbinnen zij voornemens is de zaken af te leveren.
 3. Anjin behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren, als dit naar haar oordeel gewenst of noodzakelijk is. Anjin kan Afnemer de rembourskosten in rekening brengen.
 4. Wanneer Anjin zaken aflevert, zijn deze voor risico van Afnemer, zodra de zaken niet langer in de macht van Anjin of van door Anjin ingeschakelde hulppersonen bevinden, waaronder niet begrepen de door Anjin ingeschakelde transporteur, of indien dat eerder het geval mocht zijn zodra de zaken zich bevinden op een plaats waarover Afnemer, of waarover hulppersonen van Afnemer, zeggenschap hebben. Alsdan geldt tevens dat Anjin aan haar afleveringsverplichting heeft voldaan.
 5. Afnemer is verplicht de zaken bij aanbieding door Anjin in ontvangst te nemen. Bij gebreke is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Wanneer Afnemer verzuimt de zaken binnen de in artikel 4.2 bedoelde periode af te nemen blijven de zaken te zijner beschikking en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Alsdan wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden en heeft Anjin het recht betaling van de overeengekomen koopprijs te vorderen.
 7. Anjin is bevoegd de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Anjin bevoegd eik gedeelteafzonderlijk te factureren.

Artikel 5

Leveringstermijnen

 1. De door Anjin genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Anjin bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van de genoemde (leverings)termijnen brengt Anjin niet in verzuim.
 2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer geen recht op niet nakoming van enige jegens Anjin aangegane verplichting, terwijl Anjin ter zake nimmer tot enige schadevergoeding gehouden is.
 3. Indien "levering uit voorraad" is overeengekomen, geldt dit mits de te leveren zaken in voorraad aanwezig zijn. Indien blijkt dat het bestelde niet op voorraad is, doet Anjin hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk mededeling aan Afnemer. Afnemer kan in dat geval de overeenkomst schriftelijk annuleren.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Anjin geleverde zaken blijven het eigendom van Anjin totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Anjin gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van één of meer koopovereenkomsten.

 1. Door Anjin afgeleverde zaken, die krachtens artikel 6.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden worden verkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of er enig ander (zekerheids) recht op te vestigen.
 2. Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Anjin gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud te haren behoeve rust, bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Anjin heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Afnemer machtigt Anjin en de door deze aan te wijzen hulppersonen hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of perceel van Afnemer waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze zaken tot zich te kunnen nemen.
 3. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Anjin:

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ,ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) ter inzage te geven;

• alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Anjin op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

• de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Anjin geleverde zaken te verpanden aan Anjin op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Anjin;

• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Anjin ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van het bedrijf.

Artikel 7

Zichtzendingen

 1. In geval van zichtzending, biedt Anjin Afnemer de mogelijkheid de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren.
 2. Het risico van diefstal en/of beschadiging van de zaken bij transport door Anjin aan Afnemer en door Afnemer aan Anjin (retourzending) komt voor rekening en risico van Afnemer.
 3. In geval van beschadiging van de zaken houdt Anjin zich het recht voor reparatie en vervangingskosten in rekening te brengen, of retourzendingen te weigeren en het geleverde te factureren.
 4. Het retour zenden van de zichtzending, geschiedt niet dan na voorafgaand overleg met Anjin
 5. Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8

Reclame

 1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer na te gaan of de levering overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Indien Afnemer bij controle na aflevering gebreken of tekorten constateert, dient hij dit binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Anjin te melden, op straffe van verval van al Afnemers rechten.
 3. Ingeval Afnemer, op de voet van artikel 8.2 tijdig gebreken of tekorten heeft gemeld aan Anjin is Anjin gehouden alsnog conform de overeenkomst te presteren.
 4. Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Anjin aan Anjin worden geretourneerd.
 5. Door Anjin geaccepteerde retouren worden gecrediteerd onder aftrek van de volgende restocking kosten:

• zaken geretourneerd tussen 2 en 6 maanden na levering: 40%;

• zaken geretourneerd tussen 7 en 12 maanden na levering: 60%.

Artikel 9

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij andere garantievoorwaarden gelden voor speciale zaken, garandeert Anjin het goed functioneren van de geleverde zaken gedurende twaalf maanden vanaf de factuurdatum.
 2. Anjin staat in voor redelijke kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Anjin geleverde zaken. Anjin garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan Afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor Afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Anjin staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van de geleverde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. De garantie geldt niet voor:

• normale verbruiksartikelen;

• batterijen;

• rubberen artikelen, banden;

• aansluitsnoeren en stekkers;

• externe verbindingskabels;

• signaal- en verlichtingslampjes;

• kussens, bekleding;

 1. De garantie geldt niet in geval van:

• normale slijtage;

• onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik;

• onvoldoende onderhoud;

• het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

• montage of reparatie door derden;

• ondeskundige reparatie door Afnemer;

• door Afnemer toegepaste niet originele onderdelen.

 1. Indien een zaak niet voldoet aan de garantie als verwoord in het onderhavige artikel, heeft Afnemer recht op herstel van de zaak. Anjin kan de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts rechtop vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 2. Het beweerdelijk niet nakomen door Anjin van garantieverplichtingen ontslaat Afnemer niet van verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Anjin gesloten overeenkomst. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Anjin gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Anjin niet tot herstel of vervanging uit hoofde van de garantie gehouden.
 3. Anjin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de geleverde zaken, of door de geleverde zaken toegebracht aan personen al dan niet in dienst van Afnemer, of aan zaken al dan niet aan Afnemer toebehorend, behoudens in geval van opzet of grove schuld waarbij het bedrag van de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de koopprijs die voor de beschadigde of de schade-toebrengende zaken is betaald.
 4. Anjin is niet aansprakelijk voor kosten, schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden.
 5. Voor zover een cadeau of ander via Anjin BV betrokken geschenk of aanvullende gift onder een fabrieksgarantie is afgegeven, Anjin BV zelf geen partij bij deze garantie. U dient zich daarvoor rechtstreeks te wenden tot de fabrikant of importeur

Artikel 10

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Anjin is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:
 2. a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van Anjin van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Anjin toe te rekenen omstandigheden:
 3. b) vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Anjin, om welke reden dan ook;
 4. c) transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Anjin wordt bemoeilijkt of belemmerd;
 5. d) een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 6. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Anjin niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen, is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11

Merken, handelsnamen en auteursrecht

 1. Afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Anjin worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Anjin.
 2. Ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen behoudt Anjin zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor. Deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt zonder toestemming van Anjin.

Artikel 12

Bevoegde rechter, toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Anjin en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Anjin en Afnemer worden beslecht door de gewone rechter te ‘s-Hertogenbosch.